Bestyrelsesmøde den 19. januar 2020 kl. 13 på Absalonsgade 6B,1th

Dagsorden
1. Godkendelse af generalforsamlingsreferat og underskrivning af vedtægtsændringer.
2. Nyt fra Formanden
3. Nyt fra Kassereren
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Breve og lignende
6. Haver til salg og solgt
7. Planlægning af årets gang
8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat

Til stede: Bjarne, Michael, Mariette, Karl og Nadia.

Ad 1: Godkendte og underskrev bestyrelsesmødet fra den 10/11, generalforsamlingen den 25/11 og rettelse af vedtægter, som skal til kommunen.

Ad 2: Intet

Ad 3: Alle har betalt leje og vi har kr. 141.864,36 på kontoen og kr. 5.225,- i kontanter.

Ad 4: Intet

Ad 5: Intet

Ad 6: Have 9 er solgt til Lisbeth Søndergaard.

Have 7, 8 ,11, 28 og 46 er blevet vurderet, men mangler at få besked om deres vurdering. Mariette sender besked rundt.

Samtidig ønsker vi og vurderingsudvalget at der vurderes haver på faste tidspunkter:
Den 1. søndag i måneden i sæsonen.
I 2020 er det den 5/4, 3/5, 7/6, 5/7, 2/8, 6/9 og 4/10.

Haver til salg vil komme på hjemmesiden og på facebook.

Ad 7: MÆRKEDAGE:
4/4 kl. 14 Haveåbning. Karl leverer kartofler og vejning og præmieuddeling sker den 27/9 kl. 10.

4/4 kl. 10 Vejdag, hvor vi hjælper hinanden med at ordne veje. Foreningen byder på morgenmad og kaffe. Huller skal fræses op, jævnes og tromles, så vi er klar til en ny sæson.

Påsken - havevandring en af dagene med fokus på om hver enkelt havelejer har holdt sit stykke af deres vej.

16/5 kl. 14 Plante-byttedag.

11/7 kl. 18 Sommerfest. Da vi intet festudvalg har, får I nærmere besked om arrangementet, når det nærmer sig. Man er meget velkommen til at tilbyde sin hjælp.

27/9 Kaffe og franskbrødsmadder kl. 10 med vejning af kartofler og tak for sæsonen.

21/11 generalforsamling.

Ad 8: Vi må køre 10 km i timen på vores grusveje. Tre navngivne personer kører for stærkt og der er blevet klaget over dem. Gentager det sig, får de en skriftlig advarsel.
Når man bygger nyt eller om skal man være opmærksom på at man ikke sætter vinduer i huset, så det kan være til gene for naboen.

ROTTER: husk at anmelde det. En nem måde er via app'en Tip Sorø.

Ad 9: Den 15. marts kl. 13 hos Mariette

NB: Fra vandmesteren:
Hvis man af en eller anden grund har to vandledninger til sin have, skal man straks give Jan besked på 28 73 40 32, da man kun får én vandmåler. Omgås det, udløser det en skriftlig advarsel, da det betragtes som tyveri.

 

Bestyrelsesmøde den 20. oktober 2019 kl. 13 i have 45.

Dagsorden
A. Forslag fra vandmesteren om vandmålere
B. Havevandring: Opfølgning fra udsendte breve
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Breve og lignende
6. Haver til salg og solgt
7. Planlægning af generalforsamling med indkomne forslag
8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat:
Til stede: Michael, Bjarne, Karl og Mariette

A: Har tjekket

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Niels Pape er død, hvad skal der ske med haven? Mariette tager kontakt til boet.

Ad 3. Kun få mangler at betale haveleje. Medlemsliste opdateret.

Ad 4. Intet

Ad 5. Intet

AD 6. Have 28 til salg, vurderet til kr. 17.500.

Have 7, 8, 11 og 46 venter på at blive vurderet.

Ad 7. Mariette sørger for kaffe og kage og Karl for øl og vand.
Oplæg til formandens beretning.

Ad 9. Intet

Ad 10. Bestemmes efter generalforsamlingen

 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde 17. august 2019

1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra andre medlemmer
5. Opfølgning på breve og ol.
6. Salg af haver
7. Eventuelt
8. Næste møde

Referat.
Til stede: Tonny, Bjarne og Mariette

Ad 1.: Godkendt

Ad 2.: Bjarne undersøger priser på drænrør og riste til forbedring af huller i vejene.
Bestyrelsen slutter op om Leons tilbud om tømning af toiletaffald. Det er dejligt nemt og koster kun fra kr. 30,-, da Leon skal betale for at komme af med affaldet. Vi vil finde en dato i oktober før vi lukker ned og håber at mange bakker op om initiativet.
Skorstensfejeren har været på besøg og det blev kun til en enkel påtale.
Vi har haft et kæmpe vandspild, da en have ikke havde lukket for vandet, da haven blev forladt. Vi vil endnu en gang opfordre jer alle til at huske at lukke for vandet, så snart I forlader jeres hus.
På en runde en søndag eftermiddag havde 13 forladt deres haver uden at lukke for vandet. Bestyrelsen vil med jævne mellemrum gå en runde og kontrollere, og finder vi gentagne tilfælde, hvor der ikke er lukket, vil bestyrelsen forlange at der opsættes en vandmåler for egen regning.
Bjarne vil undersøge hvad det vil koste at sætte tre vandmålere op til hver vej.

Ad 3.: Intet

Ad 4.: Intet

Ad 5.: Tegning fra have 51 om placering af skur. Tegningen blev godkendt.

Ad 6.: Have 3 er solgt til John Peitersen.

Ad 7.: Havevandring med tjek af hække og vej , husnummer og lukning af vandhaner den 15. september.

Ad 6.: Søndag den 15/9-2019 kl. 13 i Have 45.
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde søndag den 21. juli 2019 kl. 13 i have 45
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra andre medlemmer
5. Opfølgning på breve og ol. Bl.a. rotter, huller i veje
6. Eventuelt
7. Næste møde

REFERAT: Til stede: Bjarne, Tonny, Karl, Michael og Mariette
Ad 1: Godkendt

Ad 2: Tegning fra have 26 er godkendt.
Der er stadig en have som mangler at rydde affald ved Nordmarksvej. Bjarne kontakter vedkommende.
Flere henvendelser fra udenbys borgere som ønsker en kolonihave. De får et pænt svar at vi ikke har flere haver til udenbys borgere.
Haver til salg: Have 9, vurderet til kr. 7.500,- og Have 28, vurderet til kr.17.500,- og Have 3, som lige er blevet solgt til et yngre par.
Brev fra Have 4 at pga personlige årsager kniber det midlertidigt at holde haven.

Ad 3: Sommerfesten forløb godt og vi havde kr. 3.673,- i udgifter og kr. 2.746,- i indtægter. Men vi manglede frivillige til at hjælpe, så meld jer gerne næste gang.
Ad 4: Angående byggeri på et kuperet terræn: Naturligt terræn er fra det højeste punkt, hvor man bygger op til 3.50 m., og man må naturligvis ikke fylde ekstra jord på, for så er det ikke naturligt terræn mere.
I tvivlsspørgsmål spørg bestyrelsen.

Ad 5: Tegning fra Have 35 godkendes.
Vi har rotter i kolonihaven. Sørg for at melde det til kommunen, kan gøres digitalt, så snart I ser en rotte og derefter til bestyrelsen. Læg ikke madrester, fuglefrø og lignende ud, som rotterne kan få fat i.
Der er et stort hul i vejen ved haverne 48 0g 51 pga regnvand. Bestyrelsen vil finde priser på rør og evt rist, som kan dræne vandet væk.

Ad 6: Mariette går på kommunen angående indkørsel og vej, som kommunen skal holde. Og vil spørge om vindmøller og om vi må have opsamlingstanke, som kan blive tømt. Hvis nogen har en opsamlingstank med huller i bunden, skal den nedlægges med det samme, da det IKKE er tilladt. Hvor vi selv skal holde vejen, skal huller o.l. jævnes.
Michael vil komme med et forslag til indgangsparti og affaldsplads.
Tonny vil beskære ved indgangen, så det ser pænere ud.

NB! NB! NB! Hvis der ikke er det rigtige husnummer på haven inden den 16/8, vil man få en advarsel.
Ad 7. Lørdag den 17.august kl.10 i Have 45. 

Referat af bestyrelsesmøde den 23. juni 2019 kl. 13 i Have 45

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra andre medlemmer
5. Opfølgning på breve og ol.
6. Eventuelt
7. Næste møde

Referat:
Til stede: Bjarne, Michael, Tonny og Mariette
Ad 1. Godkendt
Ad 2. Den 5. maj var bestyrelse rundt for at se om man havde efterlevet vores breve fra havevandringen. Der var kun et sted, som manglede. Bjarne taler med vedkommende.
Bestyrelsen er blevet bekendt med at Leons hunde har gået løs ude på gangene den 20. juni. Bjarne har talt med Leon, som beklager.
Ad 3. Alle har betalt leje.
Ad 4. Intet
Ad 5. Tegning fra Have 1 er godkendt med 48,5 kvm beboelse og 15 kvm skur.
Have 26 får godkendt tegning af nyt skur, forudsat at de gamle skure rives ned, så snart det nye skur er opført.
Ad 6. Tonny optæller hækplanter, hvor der mangler til næste møde.
Ad 7. Søndag den 21. juli kl. 13 i Have 45 

Havevandring
Søndag den 29. april 2019 kl. 9 ved have 1
Bestyrelsesmøde derefter

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra andre medlemmer
5. Salg af haver og vurderingsudvalg
6. Opfølgning på breve
7. Brand
8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat:
Til stede: Mariette, Bjarne og Michael
Ad 1. Godkendt
Ad 2. Brev fra interesserede om ledige huse, hvilket vi ikke har p.t.
Formanden har kontaktet brandinspektøren angående brand i have 9.
Ad 3. Orienteret om indtægter og udgifter.
Ad 4. Intet
Ad 5. Have 1 solgt til Leon, som er gjort opmærksom på at hans hunde ikke må være alene længere tid ad gangen og at pladsen ved containeren er foreningens.
Vurderingsudvalget er: Tonny, Paul og James med hjælp fra Per Lund, hvis en af udvalgets medlemmer ikke kan.
Ad 6. Er gjort
Ad 7. Sagen er ikke afsluttet og bestyrelsen venter på nærmere besked fra myndighederne.
FREMOVER VIL ALLE FORMER FOR BRAND OG DESLIGE BLIVE MELDT TIL MYNDIGHEDERNE MED KRAV OM UNDERSØGELSE.
Statistisk set har der været rigtig mange brande de sidste tre år i forhold til tidligere, hvilket bestyrelsen er meget opmærksom på.
Ad 8. VAND: hvis vand løber og man ikke kontakter vandmesteren, fører det til en advarsel. Og man skal huske at lukke for sin egen hane hver gang man forlader sin have og tager hjem.
Opdatering af bestyrelsen da Hanne Vilmann har solgt sin have:
Bestyrelsen fra 15/04-19
Formand: Bjarne Madsen 22 78 22 84
Bjarne.madsen@hotmail.com
Næstformand: Michael Buhl 29 28 98 60
michaelbuhlmail@gmail.com
Kasserer: Mariette Tellerup 20 45 49 22
mariette@tellerup.dk
Medlem: Rasmus Mortensen 27 85 25 15
rasmusawm@gmail.com
Medlem: Tonny Poulsen 50 69 64 92
Soehaverne36@gmail.com
Suppleant: Karl Nielsen 51 24 67 56
nielsenkarlbruun@yahoo.dk

Ad. 9 Søndag den 5. maj kl. 9 hos Michael, opfølgning efter havevandring med mails/ breve til de involverede haver.


 

Bestyrelsesmøde derefter Søndag den 29. april 2019 kl. 9

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra andre medlemmer
5. Salg af haver og vurderingsudvalg
6. Opfølgning på breve
7. Brand
8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat:

Til stede: Mariette, Bjarne og Michael

Ad 1. Godkendt
Ad 2. Brev fra interesserede om ledige huse, hvilket vi ikke har p.t.
Formanden har kontaktet brandinspektøren angående brand i have 9.
Ad 3. Orienteret om indtægter og udgifter.
Ad 4. Intet
Ad 5. Have 1 solgt til Leon, som er gjort opmærksom på at hans hunde ikke må være alene længere tid ad gangen og at pladsen ved containeren er foreningens.
Vurderingsudvalget er: Tonny, Paul og James med hjælp fra Per Lund, hvis en af udvalgets medlemmer ikke kan.
Ad 6. Er gjort
Ad 7. Sagen er ikke afsluttet og bestyrelsen venter på nærmere besked fra myndighederne.
FREMOVER VIL ALLE FORMER FOR BRAND OG DESLIGE BLIVE MELDT TIL MYNDIGHEDERNE MED KRAV OM UNDERSØGELSE.
Statistisk set har der været rigtig mange brande de sidste tre år i forhold til tidligere, hvilket bestyrelsen er meget opmærksom på.
Ad 8. VAND: hvis vand løber og man ikke kontakter vandmesteren, fører det til en advarsel. Og man skal huske at lukke for sin egen hane hver gang man forlader sin have og tager hjem.
Opdatering af bestyrelsen da Hanne Vilmann har solgt sin have:

Bestyrelsen fra 15/04-19
Formand: Bjarne Madsen 22 78 22 84
Bjarne.madsen@hotmail.com
Næstformand: Michael Buhl 29 28 98 60
michaelbuhlmail@gmail.com
Kasserer: Mariette Tellerup 20 45 49 22
mariette@tellerup.dk
Medlem: Rasmus Mortensen 27 85 25 15
rasmusawm@gmail.com
Medlem: Tonny Poulsen 50 69 64 92
Soehaverne36@gmail.com
Suppleant: Karl Nielsen 51 24 67 56
nielsenkarlbruun@yahoo.dk

 

Ad. 9 Søndag den 5. maj kl. 9 hos Michael, opfølgning efter havevandring med mails/ breve til de involverede haver.

 

Bestyrelsesmøde for Søhaverne
Søndag den 24. marts 2019 kl. 9.30 hos Mariette, Absalonsgade 6B, 1th.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra andre medlemmer
5. Salg af haver og vurderingsudvalg
6. Opfølgning på breve
7. Vandmester Jan Petersens arbejde.
8. Åbning af haverne, hvem gør hvad den 6. april kl. 14?
9. Hjemmesiden og medlemsliste
10. Eventuelt
11. Næste møde

Referat:
Til stede: Michael, Rasmus, Karl, Bjarne og Mariette
Jan orienterer om vandsystemet og hvordan han vil gøre det. Der kommer lås på hovedstophanen, så det kun er vandmesteren og bestyrelsen som har adgang. Jan orienterer bestyrelsen, når han lukker og åbner for vandet. Adgang til hoved
Man skal ikke drikke vandet i starten efter åbningen, da det kan smage grimt.

Ad 1. Referat godkendt

Ad 2. Alle huse som vurderes skal først igennem bestyrelsen, og der skal være tre vurderingsmænd på samme tid og sted.

Ad 3. Gennemgået økonomien, alt er i orden.

Ad 4. Intet.

Ad 5. Lonnies hus, have 14, solgt til Nadia.
Jens har trukket sig fra vurderingsudvalget.

Ad 6. Svarer på brev fra Jean Paul.

Ad 7. Er godkendt ud fra Jans oplæg i dag.

Ad 8. Jens laver kage, Bjarne øl og vand og Karl en overraskelse.

Ad 9. Medlemsliste ajourført. Hjemmesiden holdes af Jan Preisler.

Ad 10. Nyhedsbrev godkendt.

Ad 11. Den 27. april efter havevandring.

 

Bestyrelsesmøde for Søhaverne
Søndag den 3. marts 2019 kl. 9.30 hos Mariette, Absalonsgade 6B, 2th.

Dagsordenen:
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi, breve og mails med haveleje og andet
3. Salg af haver og vurderingsudvalg
4. Opfølgning på breve
5. Vandmester i stedet for Tonny og fordeling af arbejdsopgaver
6. Åbning af haverne, hvem gør hvad den 6. april kl. 14?
7. Sommerfest
8. Vedligeholdelse af veje og huse
9. Geo-æske hos Reneé
10. Havevandring
11. Hjemmesiden og medlemsliste
12. Eventuelt
13. Næste møde 24. marts?

Referat
Ad 1. Godkendt

Ad 1a. Brev fra kurator bliver vist til Hans Sørensen, som han bad om på generalforsamlingen.

Ad 2. Fire skylder haveleje pt.
Girokort og Nyhedsbreve/mails ud efter den 25. marts.
Ad. 3. Salg af haver ingen pt.
Vurderingsudvalget er orienteret om de nye regler.
Da vi mangler vurderingsmænd pga sygdom, trådte James, have 17 og Per, have 27 ind i vurderingen af have 19.

Ad 4. Opfølgning af breve ang. oprydning langs Nordmarksvej.

Ad. 5. Jan, have 39, træder ind som vandmester for Tonny, som ønsker at trække sig pga sygdom. Jan ønsker at man kontakter ham så snart der er uregelmæssigheder ved vandet på 28 73 40 32. Desværre er rigtig mange vandhaner frostsprængt, så omkring 30 skal udskiftes. Så have tålmodighed hvis vandet ikke kan åbnes til 1. april, så har det en grund.

Ad. 6. Øl og vand - Bjarne, kage - Mariette. En lille opmærksomhed - Karl.

Ad. 7. Sommerfest lørdag den 29. juni 2019 kl. 18 i fjerkræhuset.

Ad. 8. Vi skal holde vores huse pæne, så de ikke står afskallet, umalet m.m. og holde orden i haverne. De mod Nordmarksvej som har fået brev pga brandfare, skal have ryddet op inden 1. april.
Vejene skal hver havelejer holde, også vej 1 mod Hønseforeningen. Grus og stabil er flyttet hen til nedgangen til søen.

Ad. 9. Vi vil gerne have geo-æsken i Renés have fjernet. Mariette kontakter Rikke Obasi, og vi har fået lov til at fjerne den.

Ad. 10. Den 27. april 2019 kl. 9
Plante-byttedag den 18. maj 2019 kl. 14. Vi efterlyser interesserede som vil stå for det.

Ad. 11. Kontakter Kim angående navneændring på vores hjemmeside.
Medlemsliste føres ajour næste gang.

Ad. 12. Papiraffald på vejene. Saml op når I ser det, så vi kan få det pænt.
Vi har opdaget en støvsuger i affaldscontaineren, det er absolut ikke tilladt og vi risikerer at containeren ikke bliver tømt. Har man problemer med at komme af med stort affald, så spørg om hjælp.

Næste møde den 24. marts 2019 hos Mariette.

 

Referat af bestyrelsesmøde for Sorø Kolonihaveforening den 20/1 2019 kl. 9.30 hos Mariette.

Til stede: Bjarne, Hanne og Mariette
Meldt afbud: Tonny og Michael.

Ad 1: Opfølgning fra generalforsamlingen: Bjarne vil dokumentere over for Hans at Carstens haver er overdraget kolonihaveforeningen.

Ad 2: Breve. To breve om sygdom er modtaget og får svar i marts samtidig med brev/mail fra bestyrelsen om halvårlig lejebetaling.

Ad 3: Vurdering og salg: Vurderingsudvalget orienteres om de nye regler som blev vedtaget på generalforsamlingen. Tonny vil lave et oplæg til næste møde.
Kontrakt på Sonja og Karls have nr. 3 vil Bjarne sørge for.

Ad 4: Ny kasserer har endnu ikke fået adgang til bank, frustrerende.

Ad 5: Bedre kommunikation i bestyrelsen via mails.

Ad 6: James har lavet et flot område til vores grus ved nedgangen til søen. Bestyrelsen vil kontakte James om han har ideer til vores indgangsparti og renovationsområde.

Ad 7: Haveåbning: Lørdag den 6. april 2019 kl. 14 ved flagstangen. Bestyrelsen er vært for en øl/ sodavand og kage.

Ad 8: Renovation hele året forbliver indtil videre.

Ad 9. Vedligeholdelse af veje: Bjarne sørger for stabil og vej 1 og Mariette kontakter Vej og Park angående vejen længst til højre.

Ad 10 Næste møde den 2/3-19 kl. 9.30

 
 Regnskab og budget for 2018

 
 Referat 23. september 2018
 Referat 8. september 2018
 Referat 18. august 2018
 Referater 24. juni - november 2018

Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:00 hos Kim

Til stede: Kim, René, Kaj, Bjarne, Karl

Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt.
2. Nyt fra formanden. Tegningerne fra haverne 39, 53 godkendes.
3. Nyt fra kasseren. Intet
4. Nyt fra medlemmer. Intet
5. Medlemskab Sorø Kultur- og Fritidscenter - Værkerne. Vi melder os ud.
6. Trappen ned mod søen. Kim laver udkast til brev til kommunen, hvor vi fremlææger vores
ønske om at få renoveret trappen ned til søen.
7. Stenkuglerne i have 41. Er solgt sammen med have 41.
8. Vand. Da der ikke er nogen officielle dator for åbning/lukning af vand, påligger det
medlemmerne selv at sørge for at lukke vandet ud af deres egen del af vandsystemet.
9. Salg af haver. Specielt haverne 40 + 41. Haverne 34, 40, 41 er solgt. Til salg er have 14.
10 Årsplan, visioner og ideer - færdiggørelse
a. 22. april 14.00 ved flagstangen: Åbning af haveforeningen, med en lille gave (fx
frøposer) til de fremmødte. Arrangeret af Kim og Henriette have 30
b. 27. maj 14.00 ved flagstangen: Plantebyttedag, arrangeret af Henriette have 30, Kaj have 31
c. 25. november 14.00 i fjerkræforeningens fælleshus: Generalforsamling
d. 27. Juli Udflugt til Sofiero. Information om tilmelding vil blive sat op i opslagstavlen,
arrangeret af René have 58
e. Podningskursus eller lignende. Mere information senere, arrangeret af Kaj have 31
f. Hvis det bliver en god æblesæson vil der blive arrangeret mostning af æbler i oktober. Mere information senere
g. Sommerfest. Vi kantakter Jan og Mariette, og hører om de igen vil arrangere en sommerfest
11. Forsendelse af opkrævninger og årsplan. Sendes 1. april
12. Næste møde. 24. april 19.00 hos René
13. Eventuelt. Intet

Bestyrelsesmøde lørdag den 6. januar 2018 kl. 18:00 i Fjerkræforeningens fælleshus

Til stede: Kim, René, Bjarne, Kaj, Karl

Referat:

Til stede: Kim, René, Bjarne, Kaj, Karl

Referat:

1. Konstituering. Næstformand: Bjarne, have 21, sekretær: Kim, have 30.

2. Salg eller udlejning af haverne 40 + 41, jvf. tilsendt ansøgning fra Hanne, have 18. Ansøgningen kan ikke imødekommes, da bestyrelsen ønsker at så mange som muligt får mulighed for at få en kolonihave. Skifterettens behandling af boet efter ejeren Carsten Rud Jacobsen er afsluttet, og haverne er overdraget til foreningen. Hanne, have 18, får på datterens vegne 3 måneder til at fjerne personlige effekter der kan have affektionsværdi for datteren. Der vil være en repræsentant fra bestyrelsen til stede når Hanne har adgang til havehuset. René sætter ny lås på døren til have 40.

3. Årsplan, visioner og ideer.
a. 22. april 14.00 ved flagstangen: Åbning af haveforeningen
b. 27. maj 14.00 ved flagstangen: Plantebyttedag, arrangeret af Henriette have 30, Kaj have 31
c. 25. november 14.00 i fjerkræforeningens fælleshus: Generalforsamling
d. ? Udflugt til Sofiero, arrangeret af René have 58
e. ? Podningskursus arrangeret af Kaj have 31
f. ? Hvis det bliver en god æblesæson vil der blive arrangeret mostning af æbler i oktober.

4. Næste møde. 20. marts 19.00 hos Kim.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 19:00 hos René, have 58
Til stede: René, Kim, Bjarne, Jens

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt

2. Nyt fra formanden. Jens, have 16 indtræder i bestyrelsen, da have 36 er blevet solgt. Tegning fra have 24 er godkendt. René laver opslag om at skorstensfejeren kommer forbi i uge 43. Kim sender adresseliste til skorstensfejeren. Kim vedlægger besked til have 9 i forbindelse med udsendelse af opkrævninger, om at der ser ud til at der har været indbrud i et skur i haven.

3. Nyt fra kasseren. Regnskabet er revideret uden bemærkninger.

4. Ny salgsmand. Indtil videre tager René sig af salg. Vurdering sker ved henvendelse til Jens.

5. Overgang til arving have 40 + 41. Afventer svar fra skifteretten.

6. Nyt fra medlemmer. Intet

7. Salg af haver. Haverne 36, og 49 er solgt. René henter indskud hos have 36, og salgspapirer hos Henning. Til salg er have 14, vurdering 12.000,-.

8. Forberedelse af generalforsamling. Ingen forslag fra medlemmerne. René og Bjarne køber ind: kaffe, småkager, øl og vand. Bestyrelsen mødes kl. 13.00 før generalforsamlingen.

9. Eventuelt. Intet

10. Næste møde. Aftales efter generalforsamlingen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. september 2017 kl. 19:00 hos Kim, have 30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt
2. Nyt fra formanden. Have 24 skal aflevere tegning for samlet bebyggelse inklusive det nybyggede lysthus. Hullerne i vejen foran have 24 skal fyldes med grus, der kan afhentes i have 58. Kim Skriver brev til have 24. Tegning fra have 35 er godkendt.
3. Nyt fra kasseren. Intet
4. Status på have 35. Brandsagen er afsluttet og haven er solgt.
5. Vejen foran have 16. Er bragt i orden
6. Overgang til arving have 40 + 41. Kim kontakter skifteretten for at få oplyst hvem der er bobestyrer.
7. Nyt fra medlemmer. Intet
8. Salg af haver. Haverne 35 og 53 er solgt. Til salg er have 14
9. Forberedelse af generalforsamling. Diskussion af forslag til dagsorden. Diskussion af emner til formandens beretning.
10. Eventuelt. Intet
11. Næste møde. 17/10 kl. 19.00 hos René

Bestyrelsesmøde fredag den 18. august 2017 kl. 18:00 hos Rene, have 57

Til stede: Kim, René, Kaj, Bjarne

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt.

2. Nyt fra formanden. Intet.

3. Nyt fra kasseren. Intet.

4. Status på have 35. Forsikringssagen er afsluttet. Haven er overdraget til foreningen og sættes til salg.

5. Nyt fra medlemmer. Intet.

6. Gennemgang af haver. Bestyrelsen beslutter at sende breve til 9 haver om varierende grad af misligholdelse. Generelt opforders medlemmerne til at holdes deres hæk fri for ukrudt og fremmede vækster. Desuden er medlemmernes eget ansvar at vedligeholde vejen uden for deres havelod.

7. Salg af haver. Haverne 14 (vurdering 12.000) og 35 (vurdering 500) er til salg.

8. Eventuelt. Næste sæson vil bestyrelsen arrangere et antal konkurrencer, der vil løbe hen over hele sæsonen

9. Næste møde. Tirsdag 18/9 19.00 Hos Kim, have 30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. juli 2017 kl. 19:00 hos Kim, have 30

Til stede: Kim, Kaj, Bjarne, René

1.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt

2. Nyt fra formanden. Intet.

3. Nyt fra kasseren. Intet.

4. Status på have 35. Forsikringssagen trækker ud. Kaj laver en aftale med ejeren om udtrædelse af foreningen med en deadline på 14 dage, og absolut sidste frist for afsluning af hele sagen 15. august, hvorefter haven bliver solgt.

5. Nyt fra medlemmer. Intet

6. Hjemmesiden. Kaj undersøger muligheden for at lade elever fra teknisk skole lave et forslag til ny hjemmeside.

7. Salg af haver. Have 14 er til salg.

8. Eventuelt. Vi gennegår haverne næste gang.

9. Næste møde. Fredag 18/8 18.00 hos René have 58, Fællespisning med ledsager

Bestyrelsesmøde 6. juni 2017 kl. 19:00 hos René. Til stede: Kim, René, Kaj, Henning, Bjarne

Referat:

1. Have 33. Behandling af klage over vurdering af have. Vurdering af have ændres ikke. Efter forklaring accepteres dette af haveejerne

2. Have 26. Udenbys kæreste på lejekontrakt. For at kunne blive eneejer af en have i foreningen, efter ophør af parforhold, skal man opfylde betingelserne i vedtægternes §14. Dvs man skal pt. være bosiddende i Sorø

3. Check af haver. Der sendes brev til haverne 3 og 14 om at haverne er misligholdte.

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt

5. Nyt fra formanden. Intet.

6. Nyt fra kasseren. Intet.

7. Ny flagmand. Afventer opslag.

8. Vand, Eventuelt ny vandmand? Tonny, have 49 vil gerne være vandmand sammen med René.

9. Status på have 35. Afventer at forsikringssagen afsluttes.

10. Hjemmesiden. Kim sender godkendt referat og liste over haver til salg til webmaster.

11. Nyt fra medlemmer. Klage over larm. Kim kontakter de involverede parter og forslår at de prøver at løse sagen selv, eventuelt med bestyrelsen som mægler.

12. Salg af haver. Have 26 er solgt. Henning, have 36 er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Mikkel, tidligere ejer af have 26. Haverne 14 (vurdering 12.000) og 33 (vurdering 4.000) er til salg

13. Eventuelt. Intet

14. Næste møde. 18/7 19:00 hos Kim, have 30

Bestyrelsesmøde 9. maj 2017 kl. 19:00 hos Kim, have 30. Til stede Kim, René, Mikkel, Kaj, Bjarne

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt

2. Nyt fra formanden. Intet

3. Nyt fra kasseren. Rykkere sendes torsdag.

4. Nyt fra medlemmer. Tegning fra have Bjørn, have 53 godkendes. René kontakter Bjørn. Klage over at der slås græs søndag eftermiddag. Bestyrelsen kontakter de involverede parter.

5. Køb og salg af haver, skal vi lave opslag og annoncere på hjemmesiden. Kim laver opslag og sender det til Jan Preisler og Kaj.

6. Status på haverne 35 og 59. Have 59 vurderes på fredag, og bestyrelsen vil mødes med en potentiel køber i næste uge. Det foreslås at bestyrelsen mødes med køberen i have 59 tirsdag 16/5 19.00. Have 35 afventer afslutning af forsikringssag, hvorefter haven skal sælges.

7. Ny flagmand? Kim forfatter opslag om flagmand, og Kaj sætter det i tavlen. Bestyrelsen ønsker at flere medlemmer deltager i det daglige liv i foreningen.

8. Vand, Eventuelt ny vandmand? René kontakter muligt emne.

9. Opkørt vej. Er nu i orden

11. Officielle adresser. Vi hedder nu officielt Søhaverne 1 – 60.

12. Hjemmesiden. Kim sender de manglende referater til Jan Preisler

13. Falske mail og e-mailadresser på medlemmerne. Adresselister vil for fremtiden kun blive fremsendt som papirkopi.

14. E-mail kommunikation internt i bestyrelsen. Er på et tilfredsstillende niveau.

15. Vurdering have Jan og Mette, have 33. Kim kontakter Henning og meddeler at bestyrelsen kun skal have det endelige resultat af vurderingen. Ved utilfredshed med vurderingen skal Henning bede de utilfredse om at kontakte bestyrelsen. Hvis der er mandefald i forbindelse med en vurdering kan Henning bede et bestyrelsesmedlem om at deltage.

16. Der afholdes sommmerfest i foreningen 29/7. Detaljer følger ved opslag.

17. Udlån af dele af have 57. Godkendt for resten af sæsonen.

18. Eventuelt. En del af de fælles vandhaner på fællesvejene bliver fjernet, da de er dyre i vedligeholdelse, og alle haver har egen tilgang til vand i deres have.

19. Næste møde. 6/6 19.00 hos René. Vi starter med at checke den almene tilstand af haverne.

Bestyrelsesmøde 8/3 2017 kl. 19.00 hos Mikkel, have 33

Til stede: Kim, René, Bjarne, Mikkel. Afbud: Kaj

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt

2. Nyt fra formanden. Kim kontakter Kaj og spørger om han har Kontaktet have 27 angående oprydning efter fældning af træ. Hvis ikke vil Kim gøre dette.

3. Nyt fra kasseren. Intet

4. Nyt fra medlemmer. Tegning fra have 27 er godkendt.

5. Køb og salg af haver. Have 25 er til salg.

6. Haveåbning. 30/4 14.00 ved flagstangen . Kim arrangerer blomster til alle kage, øl, og vand

7. Manglende adresser på haverne 41A og 52. Vi afventer. Kim taler med have 41A

8. Nyhedsbrev sammen med indbetalingskort: Kim skriver nyhedsbrev

9. Vand. Kim skriver brev til haverne, 1, 2, 19, 45, 45A og 59 at vi skal grave i deres haver i forbindelse med den sidste del af renoveringen af vandsystemet. Vi graver, ordner vandet og genetablerer haverne. Arbejder vil ske i april eller maj.

10. Opkørt vej. Have 35 har endnu ikke genetableret vejen efter at der er blevet lagt el ind i haven. Vejen skal genetableres og affald skal fjernes hurtigst muligt. Vores henvendelse til haven for 3 måneder siden har ikke haft noget effekt. Vi sender en betinget opsigelse med en frist på 14 dage, og besigtigelse af vejen 1/4.

11. Officielle adresser. René kontakter kommunen og får status på vores nye adresser og de detil hørende havenumre. Kim finder kontaktdata til René.

12. Dato for generalforsamling. Den afholdes 12/11

13. Eventuelt. Kim kigger på opslag om larm, er det klart hva der menes. Kim kontakter Mariette om hun har en digital original af vedtægter.

14. Næste møde 10/5 19.00 hos Kim

Bestyrelsesmøde 7/1-17 hos René. Til stede: Kim, Mikkel, Kaj, René, Bjarne

0. Godkendelse af referat af forrige bestyrelsesmøde og referat af generalforsamling: Godkendt.

1. Konstituering: Næstformand Bjarne madsen, have 18, Sekretær Kim Trans, have 29

2. Medlemmer: Tegning af hus i have 23 godkendes.

3. Næste møde: 8/3 19.00 hos Mikkel. Emner til dagsorden sendes til Kim

4. Eventuelt: Intet

Bestyrelsesmøde 17/10-16 hos Kim. Til stede: Kim, Mariette, Kaj

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Have 18, Bjarne madsen får lov til at stå på kontrakten, selvom han ikke bor i Sorø Kommune. Mariette kontakter ham. Rerferatet er godkendt.

2. Nyt fra formanden. Der er sendt anmærkninger til de haver hvor det var relevant. De berørte medlemmer har taget anmærkningerne til efterretning. Kaj kontakter kommunen omkring de generelle regler for toiletaffald. Tegninger fra haverne 41a, 42 og 45 er godkendt. Opslag må ikke fjernes fra opslagstavlen uden at bestyrelsen er orienteret. Bestyrelsen har indgået aftale med fjerkræforeningen om at vi låner deres fælleshus 2 gange om året, mod at vi vedligeholder den fælles vej. Bestyrelsen har indgået aftale med have 53 om opbevaring af grus i have 53, mod kompensation på 25% af havelejen, svarende til kr. 102,5 halvårligt, gældende fra 1/1-17. Det skal meddeles bestyrelsen hvis der skal indlægges el eller man på anden måde forstyrrer den daglige brug af haverne.

3. Nyt fra andre medlemmer. Forespørgsel om vi må opsætte vindmøller. Kaj kontakter kommunen.

4. Generalforsamlingen. Dagsordenen blev gennemgået. Kaj køber sodavand og Mariette køber kage.

5. Køb og salg af haver. Haverne 41A og 50 er solgt. Der er pt. ingen haver til salg.

6. Hjemmesiden, opslagstavlen mailadresser. Intet.

7. Medlemmer, opfølgning. Intet

8. Eventuelt. Intet.

9. Næste møde. 29/10 15.00 hos Mariette.

Bestyrelsesmøde torsdag den 31. august 2016 kl. 19:00 hos Mariette

Til stede: Kim, Mariette, Mikkel, René, Kaj

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt

2. Nyt fra formanden. Mariette har undersøgt det nybyggede skur i have 34. Det overholder vedtægterne. Vi afventer tegning fra have 23, omkring det igangsatte byggeri. Tegning af overdækket terrasse i have 47 godkendes. Tegning af skur i have 22 godkendes. Bestyrelsen har meddelt have 11, at de ikke må have hængelås på havelågen. Foreningens vandmåler er afmonteret når der er lukket for vandet. Vi skal have en ny flagmand. Have 53 er flagmand indtil videre. Have 37 ønsker at fratræde som suppleant. Have 5 må gerne udlåne et stykke af haven mod at der oplyses navn og adresse på låneren. Mariette kontakter have 5. Der sendes et brev til have 18, hvor det meddeles at bestyrelsen ikke umiddelbart kan godkende Bjarne Madsen som lejer. Mariette skriver til have 18.

3. Nyt fra andre medlemmer. Intet.

4. Udflugt den 20. august. Aflyst.

5. Køb og salg af haver. Salgsudvalget består at Kim, René og Henning. Til salg et pt. kun have 50. (Den er solgt 2/9).

6. Hjemmesiden, opslagstavlen mailadresser. Intet.

7. Medlemmer, opfølgning. Tages ved havecheck.

8. Havetjek den 3. september. Kim og Mariette gennemgår haverne.

9. Udslagskumme, forslag fra Kaj. Kaj og Mariette indleder forhandlinger med Fjerkræavler foreningen.

10. Eventuelt. Vi har gennemgået bilagene fra sidste regnskab og ikke fundet noget mistænkeligt. René valgte VVS-Sorø for at få eksperthjælp, da der var vvs-dele han var i tvivl om. Vi ved det var en dyrere løsning, men betydeligt billigere end hvis vi skulle have haft et firma på. Bestyrelsen tog dengang beslutningen om at lade René stå for det, da vi ikke kendte andre der kunne løfte opgaven på det tidspunkt

11. Næste møde. 17/10 19.00 hos Kim

Bestyrelsesmøde torsdag den 16. juni 2016 kl. 19.00 hos René

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt. Kaj laver opslag om afhentning af hestegødning.

2. Vejnavne og numre, evt nyt navn til Bivej. Bestyrelsen foreslår Søhaverne som vejnavn for samtlige haver.

3. Nyt fra formanden. Hæk, vand og låge ved haverne 10, 11 er blevet ødelagt ved påkørsel. Regning for vand er sendt til førerens forsikringsselskab. Have 23 har efter bestyrelsens påtale fjernet en riffel fra foreningens område. Bestyrelsen har holdt møde med have 46 om det opførte skur i baghaven. Det viser sig at ejeren har fået tilladelse af den forrige formand til opførslen af et nyt skur direkte i skel i stedet for et gammelt skur på samme sted. Tegning for nyt skur i have 48+49 godkendes. Tegning for nyt brændeskjul i have 34 skal undersøges nærmere, da det mangler angivelse af afsatand til skel og hus i have 17.Tegning for nyt skur i have 44 godkendes. Tegning for nyt skur i have 29 godkendes. Tegning for ombygning og nyt skur i have 23 skal undersøges nærmere, da det ikke fregår af tegningen hvor store bygningerne bliver. Kim kontakter have 23.

4. Nyt fra kassereren. Intet

4a. Hvor meget skal vi være 'havepoliti'. Bestyrelsen vil påtale overtrædelser af vedtægterne.

5. Køb og salg af haver. Have 50 er ikke ikke længere til salg. Prisen for have 40 sættes ned til 15.000,-

5a. Rikkes have, ny ejer. Kan ikke godkendes, da han ikke bor i Sorø Kommune. Mariette kontakter
ham.
6. Vandsystemet, status. Intet

6a. Faskiner, i hvilken form og brug må vi have dem. Der må gerene anlægges regnvandsfaskiner (sivebrønde), dog kun til afledning af regnvand. Kim kontakter have 22.

7. Hjemmesiden og opslagstavlen. Intet.

8. Medlemmer, opfølgning. Som resultat af havegennemgangen bliver der skrevet et brev til hvert nedlem. Bestyrelsen gennemgik brevene.

9. Havefesten, hvem gør hvad. Kim og Mariette tænder hver sin grill.

10. Udflugt til Zen garden 20. august. Kaj laver opslag.

11. Udslagskumme, forslag fra Kaj. Der arbejdes på sagen.

12. Eventuelt. Have 26 og 43 skal holde den del af stien der er mellem de to haver.

13. Næste møde. 27. juli 19.00 hos Mariette.

Bestyrelsesmøde 4. maj 2016 hos Mariette.

Til stede: Kim, Mariette, Mikkel, Kaj, René

1.Referat fra bestyrelsesmøde, godkendelse. Godkendt.

2. Nyt fra formanden. Bestyrelsen vil på næste generalforsamling stille forslag om at ordet naboskel ændres til skel i afsnittet om bebyggelse. Der er møde med kommunen 10. maj 10.30 ved flagstangen omkring nye vejnumre. Have 46. Kim skriver til ejeren at betyrelsen gerne vil mødes med ham så vi kan ordne sagen med hans nye skur. Haveåbningen var en succes. Skal købe flere øl næste gang. Kaj undersøger muligheden for at vi kan afhente hestegødning på en gård i nærheden.

3. Nyt fra kassereren. Der er 3 medlemmer der endnu ikke har betalt haveleje. Rykkere sendes medio maj. Vi har fået 13.000 tilbage fra for meget betalt a conto for vand.

4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. Intet.

5. Køb og salg af haver. Haverne 23 og 41A og 45 er solgt. Kim vil for fremtiden holde bestyrelsen underrettet om hvilke haver der sælges. Haverne 11, 40, 50 er til salg. Kaj opdaterer listen over haver til salg med sælgernes telefonnummer. For fremtiden sendes en opdateret adresseliste til bestyrelsen i forbindels med ændringer af denne.

6. Vandsystemet, status. Renoveringen fortsætter til efteråret. Der sættes en nøgle til lukning af vand i røret bag på den lille opslagstavle.

7. Vejvedligeholdelse. Intet

8. Medlemmer, opfølgning. Intet

9. Havetjek. Vi mødes ved have 1 kl 10.00

10. Eventuelt. Sommerfesten flyttes til have 47. Kaj laver opslag, og retter i havekalenderen på opslagstavlen.

11. Næste møde. 16/6 19.00 hos René

Bestyrelsesmøde mandag den 30. marts 2016 kl. 19:00 i haven hos Mikkel

Til stede: Kim, Mikkel, Jan, Mariette, Kaj, René

Dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt.

2. Forslag fra Kim: Skal suppleanter være med til bestyrelsesmøder: Vedtaget.

3. Nyt fra formanden: Nina i have 1 må gerne skifte sin hæk mod Fjerkræavlerforeningen. Det skal ske for egen regning. Både kommunen og Fjerkræavlerforeningen sige ok. Foreningens vedtægter er godkendt af kommunen.

4. Nyt fra kassereren: Opkrævninger af haveleje sendes i løbet af næste uge. Vi har fået kr. 13.000 tilbage for vand. Kim kontakter Nordea og får oprettet en nemkonto.

5. Køb og salg af haver: Haverne 23 og 45 er solgt. Have 11 ønsker at få sat vurderingen ned til kr. 55.000. Kim kontakter Jan Preisler og får opdateret listen på hjemmesiden

6. Vandsystemet, status: Jan tilbyder sin hjælp. Det overvejes. Arbejdet startes når entreprenøren kan.

7. Hjemmesiden og opslagstavlen: Kaj opsætter brandregler i opslagstavlen. Kaj låner brandregler af Kim.

8. Medlemmer, opfølgning: Have 42 skal have et brev om at der skal ryddes op i haven inden 21. maj. Have 52 skal have et brev om at hullet i haven skal lukkes inden 21.maj. Have 46 skal have et brev om at han ikke har reageret på forrige brev om at han skal flytte sit nye skur, da det ligger for tæt på skel, og at han skal indsende en tegning til bestyrelsen over bebyggelsen i haven inden 21. maj. Kim laver breve ud fra vedtægterne og den almindelige skabelon.

9. Åbning af havesæsonen, hvem gør hvad: Jan og Mariette skaffer planter til gaver. Kim køber kage og vand. Plantebyttedag afholdes 29. maj ved flagstangen. Kim køber kage og vand. Kaj laver et opslag.

10. Brev fra Ole Lotz, skelregler: Mariette kontakter Ole og beder om en tegning af den endelige bebyggelse og en dato for hvornår ombygningen forventes færdigt.

11. Udslagskumme, forslag fra Kaj: Kan vi få lov til at lave en udslagskumme hos Fjerkræavler-foreningen, da de er på den offentlige kloak. Kaj og Mariette kontakter Fjerkræavlerforeningen for et indledende møde.

12. Eventuelt: Jan, have 37 overtager posten som flagmand. Alle henvendelsere omkring flagning skal for eftertiden ske til ham

13. Næste møde: 4. maj 19.00 hos Mariette.

Bestyrelsesmøde mandag den 15. februar 2016 kl. 19:00i haven hos René.

Til stede: Kim, Mariette, René, Mikkel, Jan

Dagsordenen:

1.Referat fra bestyrelsesmøde, godkendelse. Godkendt

2. Nyt fra formanden. Have 37 har nedrevet sit skur. Næste gang vi starter på en ny sæson, starter vi med et socialt møde, hvor vi planlægger årets gang. Have 39 kan ikke opsætte nyt drivhus uden at reducere noget af den eksisterende bebyggelse. Skel mellem haverne 36, 37 og 49 er fastlagt ved aftale med bestyrelsen.

3. Nyt fra kassereren. Affaldplus har tilbagebetalt det der var indbetalt for meget. Vi var blevet opkrævet for 2 containere, men vi har kun 1.

4. Køb og salg af haver, og hvor skal det offentliggøres? Kim laver en liste over haver til salg. Kaj sætter listen på opslagstavlen. Kim beder Jan Preisler om at lægge listen på hjemmsiden.

5. Vandsystemet, status. René og Hennings forslag om de sidste ændringe accepteres af bestyrelsen.

6. Hjemmesiden. Mikkel kontakter Jan Preisler omkring problemet med at foreningens hjemmeside ikke kommer frem ved søgning på google. Der skal henvises til Henning i forbindelse med salg af haver. Kim kontakter Jan Preisler. Kim beder Jan Preisler lægge vedtægter, godkendte referater, de opdaterede lister over bestyrelsens medlemmer og den nye oversigt over årets gang i haven, op på hjemmesiden.

7. Medlemmer, opfølgning. Have 1: René kontakter Fjerkræavlerforeningen omkring hækken ind til have 1, og spørger om de har noget imod at hækken udskiftes,, og om de eventuelt vil være med til at dele omkostningerne. René melder tilbage til bestyrelsen.

8. Åbning af havesæsonen. Tages næste gang.

9. Nyhedsbrev. Bestyrelsen gennemgik forslag til nyhedsbrev. Med næste girokort medsendes: Årskalender, vedtægter, Nyhedsbrev med bilag fra Odense kommune.
10. Eventuelt. Medlemerne opfordres til at meddele deres e-mail til kasseren. Kim sender adresseliste til skorstenfejreren

11. Næste møde. 30. marts 19.00 hos Mikkel.

Bestyrelsesmøde 25. januar 2016, hos Kim

Til stede: Kim, Mariette, Mikkel, Kaj, René, Henning, Jan

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling: Godkendt
2. Bestyrelsens arbejde:
a. Arbejdets organisering: Skete på forrige møde.
b. Konstituering (næstformand, sekretær, vand, hjemmeside, veje, udvalg mm.): Skete på forrige møde.
3. Nyt fra formanden: Vedtægterne er afleveret til kommunen, og vi har fået luftfotoer af haveforeningen. Kommunen er gjort opmærksom på at de skal vedligeholde den del af Apotekervej der løber syd for haveforeningen. Der er ikke noget ledigt fælleshus hos Fjerkræforeningen, så det kan ikke lade sig gøre at få et fælleshus der. Orla trækker sit ønske om at flytte sine skure tilbage. Haverne 20 og 52 er blevet solgt. Have 21 har fået lagt el ind, og vejen er blevet reetableret. Der lægges fremmed affald i og ved foreningens affaldscontainer. Bestyrelsen fjerner det indimellem. Grundejereforeningen Tuelsø har klaget over at der bruges gerenerator i foreningen. Mariette har talt med dem. Tegning af nyt skur i have 29 godkendes. Kim medsender adresseliste sammen med referatet. Mariette taler med Jan Preisler om at få opdateret hjemmesiden. Kim laver en oversigt over bestyrelsen og sender den til Kaj der sætter den på opslagstavlen. Kaj overtager ansvaret for opslagstavlen.
4. Nyt fra kassereren: Foreningen har 722,- til gode hos affaldplus, grundet fejl i regning for renovation.
5. Årskalender:
a. Nyhedsbreve, girokort: Der udsendes ikke længere nyhedsbrev. Årskalenderen sendes til mdelemmerne sammen med næste girokort.
b. Åbning af sæsonen: 1. maj 14.00 ved flaget.
c. Sommerfest: Sommerfest holdes 23. juni 18.00 i have 37.
d. Havevandring: Afholdes ikke i år
e. Udflugt: Zen Garden, Vedde. 20. august 11.00. Kaj og René arrangerer.
f. Generalforsamling 13. november 15.00 på værkerne.
g. Andet:bestyrelsen vil besigtige alle haverne 21. maj og 3. september, med start 10.00
6. Vandsystemet: Henning og René kommer med en indstilling om hvordan vi løser de tilbageværende udeståender på vandsystemet.
7. Medlemmer: Intet.
8. Eventuelt: Kim sender årskalender til bestyrelsen. Kaj sætter den op på opslagstavlen.
9. Næste møde: 15. februar 19.00 hos René


Bestyrelsesmøde 16/11-15 hos Mariette

Til stede: Kim, Mariette, René, Mikkel, Henning, Jan, Kaj

1. René kontakter Fjerkræklubben og aftaler et møde angående foreningshus, tjørnehæk og fællesvej
2. Kim, René og Mariette besøger have 52 og forklarer ham situationen. René prøver at lave en aftale 22/11 kl 10.30.
3. Konstituering. René bliver næstformand. Resten er uændret.
4. Ændringer af vedtægter. Formuleringen af ændringerne blev gennemgået. Mariette tilpasser vedtægterne.
5. Næste møde. 25/1-16 18.00 hos Kim i Dianalund. Der må medtages partner efter eget valg. Hvis det viser sig nødvendigt vil der blive afholdt møde i december.

Bestyrelsesmøde 13/10-15 hos Henning.

Til stede:Kim, René, Henning, Mikkel, Mariette.

1. Referat fra bestyrelsesmøde. Godkendt
2. Nyt fra formanden. Der har været brand i have 42. Politiet er nu færdige med deres undersøgelse og brandtomten kan ryddes af lejer. Hver have er selv ansvarlig for sine forsikringsforhold. Foreningen har ingen forsikring. Siden vedtagelsen på sidste generalforsamling, hvor småhusreglementet blev skrevet ud af vedtægterne, har det ikke været gældende i foreningen.
3. Nyt fra kassereren. Regnskabet er godkendt af revisorerne uden bemærkninger.
4. Køb og salg af haver. Intet nyt.
5. Generalforsamling + forslag. Mariette forfatter dagsorden, hvor de modtagne forslag nummereres. Kim læser korrektur og sender dagsordenen sammen med modtagne forslag til medlemmerne.
6. Affaldscontainer. Kim kontakter kommunen hvis affaldscontaineren ikke er bliver tømt på mandag, som den skal ifølge aftalen med kommunen.
7. Vand. Forbrug til dat0 225m3. Betalt aconto 1200m3. Bestyrelsen bevilger 2 års husleje til haverne 53+54 som omkostningsgodtgørelse i forbindelse med reparation af vandsystemet.
8. Eventuelt. Intet
9. Næste møde. Aftales af den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.