Vedtægter for Sorø Kolonihaveforening - pdf
 

 

Vedtægter for Sorø Kolonihaveforening, Apotekervej 23, 4180 Sorø

1. Navn og formål
Foreningens navn er Sorø Kolonihaveforening, Apotekervej 23, 4180 Sorø. Det er foreningens formål at virke for og fremme kolonihavesagen i Sorø samt at forvalte det til Sorø Kolonihaveforening udlagte areal i overensstemmelse med den med Sorø Kommune indgåede lejeaftale.

2. Medlemskab
Medlem af Sorø Kolonihaveforening er enhver, som lejer en havelod af foreningen. For at blive optaget som medlem af Sorø Kolonihaveforening, skal medlemmet kunne dokumentere fast bopæl i Sorø Kommune. Det er dog tilladt at udleje 6 haver til personer, som ikke er bosat i Sorø kommune. Et således optaget medlem er pligtig til personligt at gøre brug af haven. Ingen må leje mere end 1 havelod uden bestyrelsens skriftlige samtykke. Lejeretten kan af lejeren ikke overdrages - men alene opsiges.

3. Hæftelse
Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligelser, herunder for eventuelle lån, som generalforsamlingen vedtager at optage. Den personlige hæftelse kan dog ikke overstige, hvad der er besluttet at indbetale i årskontingent og medlemsindskud.

4. Ledelse
Til at varetage den daglige ledelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne er valgt for 2 år. Genvalg kan finde sted. Formanden og et bestyrelsesmedlems vælges skiftevis med kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen på et konstituerende møde selv fordeler posterne som næstformand og sekretær.
Endvidere vælges to bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Suppleanter kan indtræde i den orden, som afstemningen har givet.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller knytte medlemmer til sig for varetagelse af specielle opgaver. I alle forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i forening. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næsteformanden, når der skønnes behov herfor, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.
I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om møderne. Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære sit synspunkt ført til protokols. Protokollen underskrives efter hvert bestyrelsesmøde af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Udtræder et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, indtræder en af suppleanterne - dette dog kun i tiden indtil næste generalforsamling. I tilfælde af formandens eller kasserens forfald vælger bestyrelsen af sin midte en stedfortræder således, at den indkaldte suppleant bliver afløser for et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er 1. oktober - 30. september. Regnskabet skal føres i overensstemmelse med anerkendt regnskabspraksis. Regnskabet skal revideres af 2 revisorer og godkendes af bestyrelsen. Regnskabet skal underskrives af kasserer, bestyrelse og revisorer. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde forslag til budget.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer på skift for 2 år af gangen samt 2 revisorsuppleanter for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Medlemmerne af bestyrelsen kan ikke samtidigt være revisorer.

6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på en lørdag eller søndag i dagtimerne i november måned og skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget ved kasserer
5. Fastsættelse af medlemsindskud og kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg i henhold til §4 og §7
8. Eventuelt

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til samtlige medlemmer af foreningen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt være vedlagt dagsorden med indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest den 1. oktober. På generalforsamlingen kan der stilles ændringsforslag til indkomne forslag, og der kan stemmes om disse.
Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer med ægtefælle, samlever eller partner. Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. I tilfælde af fravær, kan et medlem give et andet medlem af samme husstand fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Herfra gælder dog visse undtagelser:
A. Til vedtægtsændringer og beslutning om optagelse af kollektive lån kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer går ind derfor.
B. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer har givet fremmøde og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind derfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af stemmerne er gået ind for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte medlemmer, kan vedtage at opløse foreningen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, når mindst 1 medlem eller dirigenten forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller bestyrelsen stiller krav herom, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, vedlagt begrundet emne til dagsorden. Såfremt ikke alle underskriverne af den skriftlige begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling giver møde uden gyldigt forfald, vil alle omkostninger i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling tilfalde underskriverne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter, at krav herom er fremsat - og den skal varsles på samme måde som den ordinære generalforsamling.
På generalforsamlingen føres en af bestyrelsen autoriseret protokol over forhandlingerne. Protokollen vil være fremlagt på generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

7. Vurderingsudvalg
Foreningen nedsætter et vurderingsudvalg på 3 medlemmer, hvoraf mindst det ene medlem skal være bygningssagkyndigt. Medlemmerne af udvalget kan være fra bestyrelsen, menige medlemmer eller udefra kommende folk.
I den hensigt at modvirke spekulation og kapitalvinding er det udvalgets opgave at værdiansætte bebyggelser m.m. på haver, der udbydes til salg.
Vurderingsudvalget sammensættes af generalforsamlingen og vælges for 2 år.

8. Kontingent og medlemsindskud
Nye medlemmer betaler et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Indskuddet tilhører foreningen og tilbagebetales ikke ved medlemskabets ophør. Lejeafgiften og kontingentet fastsættes af generalforsamlingen ud fra de budgetter, som fastlægges af bestyrelsen.
Kontingentet opkræves halvårsvis forud pr. 1. oktober og 1. april og skal være betalt inden den 1. november og 1. maj. Har betaling ikke fundet sted rettidigt, udsendes betalingspåmindelse, og der tillægges gebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Bliver den nye betalingsfrist ikke overholdt, forbeholder bestyrelsen sig ret til at bringe § 12 i anvendelse.

9. Havens benyttelse
Det lejede havestykke må kun anvendes til kolonihaveformål. Det lejede havestykke samt hækken ud for det lejede skal holdes i ren og god stand, fri for ukrudt og haveaffald og må ikke ligge udyrket hen. Havegangen udfor haven skal renholdes indtil midten. Hvis en have ikke holdes i acceptabel stand, kan bestyrelsen skriftligt pålægge haveejeren at bringe forholdet i orden inden 14 dage. Hvis denne anmodning fra bestyrelsen ikke følges, kan bestyrelsen lade haven ordne af andre for haveejerens regning. Ved gentagelsestilfælde kan § 12 punkt b tages i anvendelse.
Fjerkræ, kaniner og klovbærende husdyrhold er ikke tilladt. Beboelse, fast adresse samt fremleje og udlån må ikke finde sted. Dog kan bestyrelsen efter forudgående skriftlig ansøgning give et medlem tilladelse til, at det lejede må udlejes i kortere tid. Tilladelse gives skriftligt af bestyrelsen og vil angive perioder for udlånet.
Alle havelodder skal have hæk mod havegang (liguster ved nyplantning). Hækkene skal flugte i såvel bredde som højde langs hele havegangen. Det er tilladt at anlægge et bueparti eller lignende ved indgangen til haven. Hækkene skal inden d. 15 juli være klippet første gang være og skal derefter vedligeholdes. Ved nyplantning og erstatning af udgåede hække skal der altid genplantes med liguster.
Afbrænding af affald i haverne er kun tilladt jf. de til enhver tid gældende aftaler med Sorø Kommune. I perioden 1. maj - 1. oktober må plæneklipning, brug af motorredskaber herunder generatorer samt om- og tilbygningsarbejder og lignende finde sted hverdage fra kl. 7 - 20, lørdage fra kl. 7 - 17 samt søndage og helligdage fra kl. 7 - 12. Generator må kun bruges til havearbejde, husbyggeri og diverse kolonihaverelevant arbejde. Generator må ikke bruges til: fjernsyn, radio, genopladning af batterier. Omkring vandingsforhold henvises til særskilt instruks, som meddeles på opslagstavlen. Ved nyetablering eller ændring af bestående vandinstallationer skal bestyrelsen altid forudgående kontaktes. Bilvask i kolonien er ikke tilladt. Ingen vandhaner må stå åbne, når haven forlades. Ved etablering af pryd- og pyntebassiner i haverne skal bestyrelsen altid kontaktes for nærmere instruks og anvisning. Pryd- og havebassiner i havekolonien skal udelukkende fyldes med regnvand via en fast installation. Camping- og skurvogne må ikke forefindes i haverne. Haverne må ikke benyttes som oplagsplads.

10. Bebyggelse m.v. i haverne
Lejerne er ansvarlige for, at byggerier og afløb m.m. opfylder de gældende vedtægter, at lokale bestemmelser og at lokalplan, som myndighederne har fastlagt for området, overholdes.Nyt byggeri, der påbegyndes, skal holdes mindst 1 meter fra naboskel. Der skal være mindst 3 meters afstand fra nyt byggeri til bygninger på nabogrund. Dette gælder også for udhuse og drivhuse.Der må kun bygges i et plan, og maksimal højde er 3,5 meter fra det naturlige terræn på egen grund. Den samlede bebyggelse må ikke være over 50 kvadratmeter.
Lejere som planlægger at bygge nyt, bygge om eller bygge ud skal inden byggeriet påbegyndes lave en skitse over bygningerne på grunden. Skitsen skal indeholde mål og vise de eksisterende bygninger og de planlagte, herunder tilbygninger. Den skal også vise opmålinger til skel og til bygninger på naboens grund, hvis disse er nær den nye bygning. Skitsen skal afleveres til bestyrelsen.
Huse må ikke opføres som grundmuret murstens- eller gasbetonbygning. Det er tilladt at støbe sokler til bærende stolper, samt at opmure vægge bag brændeovne/skorstene m.m. Husene i haverne skal fremtræde harmonisk - samt vedligeholdes og males således, at helhedsindtrykket for koloniens område ikke skæmmes af forfaldne og misligholdte bygninger. De i Areallejekontrakten indgåede aftaler med Sorø Kommune skal altid overholdes. Alle installationer (gas, vand, skorsten etc.) skal følge reglerne i det til ethvert tid gældende byggereglement.

11. Havebedømmelse
Bestyrelsen skal have fri adgang til haverne for udøvelse af det fornødne tilsyn. Der må ikke påsættes låse på havelågerne. Foreningen kan arrangerer konsulentbesøg for vurdering/udtagelse af haver og foretager præmiering af udvalgte haver (havevandring).

12. Medlemskabets ophør
Medlemmet kan skriftligt opsige lejemålet med 2 måneders varsel frem til den 1. april eller 1. oktober. Fra foreningens side er lejemålet uopsigeligt inden for den af foreningen aftalte lejeperiode med Sorø Kommune; dog kan lejemålet ophæves i følgende tilfælde:
A) kontingentrestance, der ikke er berigtiget indenfor den fastsatte frist.
B) Hvis medlemmet misrøgter den lejede havelod, tilsidesætter de i § 10 anførte bestemmelser og trods advarsel ikke bringer haven og/eller bebyggelsen i stand. Bestemmelsen bringes dog ikke i anvendelse, når et medlem forud har underrettet bestyrelsen om, at haven ikke kan passes på grund af midlertidig sygdom.
C) Hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til uvedkommende og trods bestyrelsens indsigelse fortsætter hermed.
D) Hvis medlemmet selv eller gæster i medlemmets have gentagende gange i gøren og laden udviser utilbørlig eller generende adfærd overfor de øvrige medlemmer.
E) Hvis medlemmet tilsidesætter sine medlemspligter i henhold til foreningens love og vedtægter og ikke efterkommer bestyrelsens henstilling om at respektere disse eller andre beslutninger, som er truffet af generalforsamlingen eller af bestyrelsen.
F) Hvis medlemmet tilsidesætter bestemmelser, som er indeholdt i den mellem foreningen og medlemmet indgåede lejeaftale.
Bestyrelsen træffer i det enkelte tilfælde bestemmelse om opsigevarslets længde; dog har medlemmet med 14 dages varsel ret til foretræde for bestyrelsen. Ophører medlemskabet, har medlemmet ikke krav på nogen andel i foreningens formue.


13. Afståelse af haver
Enhver afståelse af haver skal finde sted ved bestyrelsens mellemkomst, idet bestyrelsen nedsætter et udvalg til salg af haver bestående af tre medlemmer, hvoraf mindst et skal være fra bestyrelsen. Afstås en have som følge af medlemmets eksklusion af foreningen, kan lejemålet ikke overtages af en anden person uden bestyrelsens samtykke. Ved udtrædelse er medlemmet berettiget og forpligtiget til at medtage, hvad der findes af personligt eje på havelodden i form af bebyggelse og løsøre. Træer, buske og hække må ikke fældes eller fjernes. Såfremt medlemmet ønsker det, kan bebyggelsen sælges til den nye lejer til en pris, som ikke må overstige bebyggelsens maksimale vurderingspris. Den af udvalget foretagne værdiansættelse og vurdering omfatter ikke redskaber, indbo og andet løsøre. Ønsker det nye medlem ikke at overtage sådanne effekter, må sælgeren fjerne dem. Finder medlemmet, at maksimalbeløbet er sat for lavt, kan sagen indbringes for vurderingsudvalget, hvis afgørelse er bindende. Udgifter til vurdering m.v. afholdes af sælgeren. Ønsker medlemmet ikke at sælge indenfor rammerne af den således foretagne vurdering og værdiansættelse - eller lykkes det ikke at finde frem til en køber, som vil indtræde i lejemålet på de angivne betingelser, kan medlemmet vælge at forblive i lejemålet, medmindre dette er opsagt fra foreningens side. Tilbagekalder medlemmet ikke sin anmodning om afståelse af haven, eller kan den pågældende ikke godkendes som medlem, er medlemmet forpligtiget til at bortfjerne bebyggelse og løsøre inden for en frist, der fastsættes af bestyrelsen. Såfremt et medlem i forbindelse med opsigelse ikke afstår hus eller andre effekter til det nye medlem eller selv fjerner effekterne, inden en af bestyrelsen fastsat frist, tilfalder værdierne foreningen.

14. Separation, skilsmisse og parforhold
Såfremt medlemmet bliver separeret, ægteskabet opløses ved skilsmisse, samlivet eller parforholdet ophører, skal de af lovgivningen berigtigede papirer forelægges formanden eller kassereren. Det evt. nye medlem skal opfylde betingelserne for medlemskab af foreningen og skal godkendes af bestyrelsen.

15. Dødsfald
Afgår et medlem ved døden, har en eventuel efterlevende ægtefælle, fast samlever eller partner ret til at fortsætte lejemålet, medmindre bestyrelsen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. Efterlader medlemmet sig ikke ægtefælle, samlever eller partner, er dødsboet berettiget til blandt slægtningen i lige linje at udpege den, som skal overtage lejeretten. Det forudsættes, at den pågældende opfylder betingelserne for medlemskab af foreningen. I modsat fald forholdes der, som ved afståelse af haver.

16. Ny bopæl
Adresseændringer skal snarest meddeles til kassereren.

17. Ansvar og forsikring
Det enkelte medlem er erstatningspligtig for skader, som medlemmet eller dets gæster påfører koloniens fællesarealer, naboer eller andre. Foreningen har ikke tegnet nogen art af forsikring for sine medlemmer. Tyveri, indbrud og hærværk skal snarest meddeles til foreningens formand, kasserer eller bestyrelse.

18. Ordensregler m.m.
Affald, gødning, grus og lignende må ikke henligge på fællesgangene til gene for andre - og skal være fjernet indenfor højst 2 dage. Affald må ikke henkastes i skoven eller andre tilstødende områder. Motorkørsel og cykling skal til enhver tid afpasses efter forholdene, herunder hensynet til børn, der færdes på hovedgangene. Maksimal tilladt hastighed er 10 km. i timen. Parkering af biler må ikke finde sted på hovedgangene. Anden parkering er tilladt, når det kan sker uden gene for færdselen. Hunde skal holdes i snor på fællesarealerne og må ikke være til gene for andre. Hunde må ikke opholde sig på den lejede havelod i længere tid, når det for hunden ansvarlige medlem ikke er til stede. Brug af skydevåben i kolonien er forbudt. Der må ikke foretages afskæring eller hugst i skoven eller på gærderne. Salg og handel med euforiserende stoffer/narkotika medfører øjeblikkelig opsigelse af lejemålet. Medlemmer har pligt til at holde sig orienteret om meddelelser, som bestyrelsen opsætter på opslagstavlen.

19. Foreningens opløsning
Den generalforsamling, som træffer beslutning om foreningens opløsning, bestemmer samtidig, hvorledes der skal forholdes med hensyn til foreningens midler efter realisation af aktiver og betaling af gælden. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 29.04.1955 med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 26. november 1999, den 22. november 2002, den 14. november 2003, den 28. november 2006, 18. november 2007, den 23. november 2008, den 21. november 2009, november 2011 og den 16. november 2014.