Generalforsamling 21. november 2021 - dagsorden 

Regnskab 1.10.2020-30.9.2021 

 Budget 2022

 Indkomne forslag til behandling på generalforsamling

 Referat fra generalforsamlingen 21/11-2021

 

 

Referat fra generalforsamlingen 16. maj 2021

 Regnskab 1.10.2019-30.9.2020

 Budget 2021

 

Ordinær Generalforsamling i Sorø Kolonihaveforening,
søndag den 17. november, 2019 kl. 15.00 på Kaarsbergcentret,
Dr. Kaarsbergsvej 3, 4180 Sorø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget ved kasserer
5. Fastlæggelse af medlemsindskud og kontingent (bør i år besluttes i forbindelse med indkomne forslag (forslag 1 og 2)
6. Indkomne forslag
7. Valg i henhold til §4 og §7
8. Eventuelt

 

Referat:

Ad 1: Jan Preisler have 48, blev valgt til dirigent

Ad 2: Stemmetællere blev Nadia have 14, og Kaj have 31. Der var 30 stemmeberettigede.

Ad 3: Formanden, Bjarne Madsen have 21, fortalte om arrangementer i løbet af året: haveåbning, plantebyttedag, sommerfest og kartoffelkonkurrence. To bestyrelsesmedlemmer, Hanne Vilmann have 18 og Rasmus Mortensen have 41, er trådt ud af bestyrelsen i løbet af året, og i stedet er suppleanterne, Michael Buhl have 32 og Karl Nielsen have 35, trådt ind. Formanden opfordrer til at man kontakter bestyrelsen, hvis der er noget man er utilfreds med, for ellers kan der hurtigt dannes rygter og myter og dermed skabes en kedelig stemning i vores havekoloni.
Vi har to medlemmer som har hjulpet foreningen. Det er James have 17 som har bygget en pæn grusplads, og vores vandmester, Jan have 39, som har lagt et meget stort arbejde i at få vores vandsystem til at fungere. Vi takker dem begge mange gange og giver dem en erkendtlighed for deres arbejde.

Ad 4: Regnskab godkendt. Budget godkendes først efter diverse forslag.

Ad 5: Medlemsindskud og kontingent tages senere.

Ad 6: Indkomne forslag:

Forslag 1: Individuel vandaflæsning.

Diskussion: Lilja have 38 manglede tilbud på vandmålere skriftligt, hvilket bestyrelsen tager ad notam en anden gang. Lilja: Kunne man male havenumre på hanerne, så man ikke er i tvivl om sin vandhane? Vandmesteren laver skabe med numre i løbet af vinteren.
René have 58 pointerede at haner ud mod hanegangen skal lukkes af, så de ikke kan bruges af de forkerte. Dette har vandmesteren taget højde for, og det vil blive gjort.
Kim have 30 spørger hvem der skal aflæse målerne. Det bliver vandmesteren og en fra bestyrelsen og gerne sammen med haveejeren.
Vandmesteren vil gerne trykprøve alle de vandhaner, hvor det er muligt for ham.
Vandmesteren har fået et tilbud på vandmålere fra VVS-Sorø på kr.18.000,-. Bestyrelsen vil lige undersøge markedet, om man kan få vandmålere hvor en split tages ud om vinteren og sættes i om foråret. Bestyrelsen vil gøre det så hurtigt som muligt for at vandmesteren kan gå i gang, mens vandet er lukket.
Afstemning for at få individuel vandmåler: 24 ja, 2 nej og 4 blanke.

Forslag 2: Huslejestigning bortfalder, da generalforsamlingen stemte for vandmålere.

Forslag3: Fordobling af indskud ved havesalg fra kr. 500,- til kr.1.000,- blev vedtaget med 19 stemmer for, 5 imod og 6 blanke.

Forslag 4: Vedtægtsændring af §15. Dødsfald.
Der skulle stemmes om tilføjelse 1 eller 2, men det blev ændringsforslaget uanset bopæl som kom til afstemning, hvor 22 stemte for, 1 stemte imod og 7 blanke. Følgende blev vedtaget og tilføjet: … udpege den, som skal overtage lejeretten uanset bopæl.

Forslag 5: Fra Erik Jensen have 22: Bestyrelsen i Sorø Kolonihaveforening skal have fast bopæl i Sorø Kommune. Forslaget blev nedstemt.

Ad 4: Da der blev stemt for vandmålere, rettes vandafgiften i budget 2020 fra kr.20.000,- til kr.10.000,- med 21 stemmer for og 9 blanke.

Ad 7: Valg til bestyrelse:
Mariette have 45 blev genvalgt som kasserer, og Michael have 32 og Karl have 35 som bestyrelsesmedlemmer.
På valg til suppleanter var: Jan have 39, Nadia have 14 og John have 3. Nadja fik 22 stemmer, John 17 og Jan 5. Suppleanter blev Nadia og John.

Valg af revisorer:
Søren Madsen have 42 har trukket sig, så i stedet blev Kaj have 31 valgt for to år. Revisorsuppleanter blev Per have 27 og Erik/Krølle have 22 valgt for et år ad gangen.

Valg til vurderingsudvalget:
James have 17, Per have 27, Erik/Krølle have 22 og Tonny have 36.

Ad 8: Der blev opfordret til at bruge Søhavernes facebookgruppe mere aktivt til at informere, søge hjælp og dele gode råd. Men har man deciderede problemer eller bestyrelsesanliggender, bør man kontakte bestyrelsen direkte.
Formanden orienterede om at bestyrelsen ønsker en forbedring af vores veje, som eroderes af den megen regn vi får. Men man skal huske på, at hver haveejer skal holde sin vej og hente grus og stabil ved nedgangen til søen og fylde i hullerne og derefter stampe det.
Der kom et forslag om knust asfalt, som bruges i statsskovene.
Forslag om et stort muldtoilet. Formanden svarede at bestyrelsen har en ide angående nedgravning af en stor tank. En anden kommenterede at Leons forslag med tømning to til tre gange om året for kr. 60,- pr. gang er en rigtig god ide.

Bestyrelsen konstituerede sig:

Bjarne have 21 som formand
Michael have 32 som næstformand
Mariette have 45 som kasserer og sekretær
Tonny have 36 og Karl have 35 som menige medlemmer
1. suppleant Nadia have 14
2. suppleant John have 3

Forslag til behandling på generalforsamlingen

 

Referat af generalforsamling for Sorø Kolonihaveforening: Søhaverne den 25. november kl. 13 på Viggis Place.

 

Dirigent Mariette Tellerup, have 45, som fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Stemmetællere: Gitte, have 42 og Hans, have 52. I alt til stede 35 stemmeberettigede.
 

Formandens beretning: Der ønskes opstramning i forretningsgangen i bestyrelsen. Af arrangementer har der været en vellykket plantebyttedag og udflugt til Sofiero i Sverige.

Fremlæggelse af regnskab og budget ved revisor, Hans, have 52. Regnskab godkendt med den klausul at der fremvises bevis for at have 40-41 er overgivet kolonihaveforeningen af skifteretten efter Carstens bortgang.
Budget godkendt uden bemærkninger.

Fastlæggelse af indskud og kontingent: ingen ændring.

Indkomne forslag:

Vurdering af haver: Hele haven vurderes fremover som en helhed, alt inklusiv.
Pengene fra salg af have 40-41: Forslag om at pengene skulle tilfalde afdødes datter blev nedstemt.

Fælles arbejdsdag: Nedstemt.

Sociale arrangementer: Budgetpost på 10.000 kr. vedtaget, men ingen fast festkomité.

Bopæl uden for kommunen: Nedstemt

Indgang- og affaldsområde gøres pænt: vedtaget og bestyrelsen arbejder videre på projektet.

Opsparing til store projekter som kloakering: Nedstemt, og der ønskes flere konkrete detaljer, hvis forslaget stilles på et senere tidspunkt.

Valg i henhold til §4 & §7:

På valg: Formand Bjarne Madsen og Tonny Poulsen, begge blev genvalgt.
Kasserer Jens Peter Larsen ønskede ikke at fortsætte, i stedet blev Mariette Tellerup valgt.
Ny suppleant blev Karl Nielsen.
Revisorer: Jan Petersen og Søren Madsen, revisorsuppleant: Jan Preisler.
Vurderingsudvalget var ikke på valg i år.

Eventuelt: Intet

Konstituerende bestyrelse:

Formand: Bjarne Madsen, have 21
Næstformand: Hanne Vilmann, have 18
Kasserer: Mariette Tellerup. Have 45
Sekretær: Tonny Poulsen, have 36
Rasmus Mortensen, have 41
Suppleanter: Michael Buhl, have 32 og Karl Nielsen, have 35

 

Generalforsamling for Sorø Kolonihaveforening den 12. november 2017 kl. 14 på Værkerne, Frederiksvej 27 i Sorø, lokale 111.
Referat

1. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jan Preisler, have 48. Referent: Kim Trans, have 30.

2. Valg af stemmetællere (2 personer). Hans Sørensen, have 52 og Michael Buhl, have 32.

3. Formandens beretning. Er udsendt skriftligt. Godkendt uden bemærkning.

4. Fremlæggelse af regnskab og budget. Begge godkendt uden bemærkninger.

5. Fastsættelse af medlemsindskud og kontingent ved kasseren. Ingen ændringer

6. Indkomne forslag. Der er ingen forslag

7. Valg
a. Kasserer Kim Trans, modtager genvalg. Kim Trans, have 30 er valgt
b. 2 bestyrelsesmedlemer. Kaj Hansen, modtager genvalg. Kaj Hansen, have 31 og Karl Nielsen, have 35 er valgt
c. 2 suppleanter. Jens Andreasen, have 16 og Jens Peter Haar Larsen, have 26 er valgt.
d. 2 revisorer, Hans Sørensen, have 52 og Jan Preisler, have 48 er valgt
e. Revisorsuppleant. Jens Peter Haar Larsen, have 26 er valgt.
f. Vurderingsudvalg, skal suppleres med 2 medlemmer. Jens Andreasen, have 16, Paul Jean Nielsen, have 19, og Tonny Poulsen, have 36 er valgt

8. Eventuelt. Det forklares kort hvordan havehusene vurderes. Der er stor glæde over det nye vejspejl. Hvis der er problemer med hækhøjden, afventer foreningen af vi bliver kontaktet af offentlig myndighed. Tonny, have 36, vil kontakte kommunen angående trappen ned til søen. Der sendes en stor tak til arrangørerne af sommerfesten, vi håber at de gentager sucessen. Der medsendes en aktivitetskalender sammen med opkrævningen af haveleje i april.

 

Generalforsamling for Sorø Kolonihaveforening den 13. november 2016 kl. 15 på Værkerne Frederiksvej 27 i Sorø, lokale 111

Referat

1. Valg af dirigent og referent. Jan Preisler, have 45A vælges til dirigent. Kim Trans, have 29 vælges til referent.
2. Valg af stemmetællere. Henning Jensen, have 40 og Hans Sørensen, have 59 vælges til stemmetællere.
3. Formandens beretning. Formanden fortæller kort om årets gang. Der er ikke mange medlemmer der deltager i foreningens arrangementer. Foreningen har lavet en aftale med Fjerkræavlerforeningen om at vi låner deres fælleshus to gange om året, mod at vi vedligeholder den fælles vej. Opslag på vores opslagstavler bliver fjernet meget hurtigt. Vi ved ikke af hvem. Det forventes at vi får et fælles vejnavn - Søhaverne - for alle haverne. Det skal lige konfirmeres at kommunen. Der er sket en ændring i det at have kolonihave. Nu ønsker medlemmerne høje hække, store huse og privatliv. Klager over renovationen af vandsystemet har taget uforholdsmæssig meget tid. Formanden ønsker ikke genvalg. Beretningen er taget til efterretning.
4. Fremlæggelse af regnskab og budget. Efter afklarende spørgsmål blev regnskab og budget godkendt.
5. Fastsættelse af medlemsindskud og kontingent ved kasserer. Ingen ændring.

6. Indkomne forslag
a. Erik Jensen, have 17. Mistillidsvotum. Efter debat bliver forslaget trukket tilbage
b. Jan Petersen, have 37. 1. Indhentning af tilbud ved større arbejder. Vedtaget uden afstemning. 2. Loft over overskridelse af budget. Større overskridelse på budgettet skal behandles på en generalforsamling. 3. Sommerfest. Se budget
c. Rene Frederiksen, have 53. Grønne rabatter. Forslaget nedstemmes.
d. Kasper Riis, have 44. Fælles forsikring. Bestyrelsen undersøger sagen.

7. Valg
a. Formand. René Frederiksen, have 53.
b. Bestyrelsesmedlem. Bjarne Madsen, have 18.
c. Suppleanter. Henning Jensen, have 40 og Jens Andreasen, have 23
d. Revisorer. Jan Preisler, have 45A og Hans Sørensen, have 59
e. Revisorsuppleanter. Ingen
f. Vurderingsudvalg. Henning Jensen, have 40, Carsten Jacobsen, have 36+36A og Jens Andreasen, have 23
g. Festudvalg. Krølle (Erik Jensen) have 17, og Jan Petersen, have 37

8. Eventuelt. Det henstilles at bestyrelsen holder hjemmesiden opdateret.

 Referatet som pdf
 

 

Sorø Kolonihaveforening
Generalforsamling 15/11-15 på Værkerne

Dagsorden

1. Valg af dirigent. Jan Preisler, have 45 vælges. Dirigenten meddeler at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af referent. Kim Trans, have 29 vælges.

3. Valg af stemmetællere. Henriette Trans, have 28 og Hans Sørensen, have 59 vælges. Der er 29 stemmeberettigede medlemmer til stede.

4. Formandens beretning. Jeg vil fortælle lidt om årets gang og mine tanker om foreningen.
Den 6. april kl. 14-15 havde vi åbningsdag, hejste flaget og hilste pænt på hinanden. Der kom ikke så mange som vi havde håbet, og derfor ved vi ikke om vi gentager det.
Den 25. maj (2. pinsedag) havde vi fra kl. 14-15 Plante-Bytte-dag. En god dag, hvor mange fik byttet planter. Så det vil vi nok gentage.
Den 9. juli havde vi besøg af Havehistorisk Forening, som var meget begejstret for visitten, og som fik lov at besøge udvalgte haver.
Den 15. juli. Udflugt til Svanholm blev aflyst da bestyrelsen ikke syntes at der var tilslutning nok. Det ville ende med at det kun blev en tur for bestyrelsen, og det er jo ikke meningen, da vi gerne fremover skal have opbygget et fællesskab her i kolonien og ikke os og jer.
Den 18. juli. Fest i have 29. Det var hyggeligt og godt besøgt og hvor der også blev spillet amerikansk lotteri.
Problemet var i 2014, hvor vi holdt festen i fjerkræhuset, at vi skulle gøre rent flere timer inden og også bagefter. Derfor valgte bestyrelsen at prøve at holde festen i et medlems have. Bestyrelsen er godt klar over at det kan være et problem at den holdes på privat grund, da nogen måske ikke ønsker at komme i den have af den ene eller anden grund. Men jeg håber meget, at vi kan få opbygget et fællesskab hvor al den fnidder, fnadder og sladder kan ophøre så vi ALLE kan hygge os sammen, få gode diskussioner og vi evt. kan hjælpe hinanden og også at kunne holde fest sammen. HUSK, vi er alle meget forskellige her i vores lille forening, nogle taler meget, andre siger mindre, nogle er sociale, andre vil hellere passe sig selv, nogle er hjælpsomme, andre er givende, nogle arbejder, andre er pensionister, nogle har en kort lunte, andre er mere tålmodige, så vi må prøve at give plads til forskelligheden, i stedet for at tro at de andre er som en selv.
Og derfor vil jeg opfordre så mange som muligt til at deltage i sommerfesten om den holdes i fjerkræregi eller hos et medlem.
Den 18. oktober aflyste bestyrelsen sæsonafslutningen p.g.a. den ringe tilslutning til åbningsdagen.
Vandsystemet skulle gerne være i orden, så hver enkel kan lukke for deres hane og undgå frostskader.
Husk også at lukke HVER gang haven forlades helt, så vi kan undgå vandspild.
Torsdag den 17 sept. var der en påsat brand i have 42 kl. 22.45. Brandvæsnet og politiet kom og slukningsarbejdet var først færdig kl. 01.30 om natten. Mads som ejer haven meddeler os at han har brugt mange penge på at bygge huset og skuret, men at han ikke havde nået at tegne en forsikring. Jeg vil derfor opfordre alle som endnu ikke har en forsikring til at tegne en. Jan Petersen fra have 37 har talt med Alka og fået et rimeligt tilbud, så I kan eventuelt kontakte ham, hvis I vil vide mere.
Omkring 1. oktober fik vi en affaldscontainer - til lige stor overraskelse for medlemmerne som for bestyrelsen, som havde søgt om den i næsten et år, og hvor vi havde regnet med at den stod klar ved sæsonåbning.
Den er til dagrenovation og ikke til haveaffald og andet - alligevel ser bestyrelsen at nogen har sat et stort komfur op ved siden af affaldscontaineren. Jeg ved ikke hvad man tænker, og hvem man forestiller sig skal fjerne det? Jeg opfordrer derfor meget vedkommende, som måske tror vi har en storskraldsordning, at fjerne det så hurtigt som muligt, for der sker ofte det at andre så også får gode ideer, og inden vi ser os om ligger der senge, indbo, gamle haveredskaber m.m.
Det går altså ikke, prøv nu at respektere de regler og tiltag som vi har og gør. Det vil blive meget nemmere at være herude hvis vi hele tiden har foreningens fællesskab for øje - og ikke kun MIG, MIG og MIG - og bare være bedøvende ligeglad med foreningen og de andre medlemmer.
Vi har en vidunderlig beliggenhed, her er stille og roligt og jeg tror at alle holder af at komme herud og nyde deres have. Så lad os snakke sammen og få foreningen til at køre til alles tilfredsstillelse, så det bliver en glæde og fornøjelse at være her i kolonien.
Og endnu en gang: Tænk nu ikke kun på jer selv. For begynder én at overskride reglerne - vil resten snart følge med. For må han, ja, hvorfor må jeg så ikke?
Det gælder skelregler, som er meget klare. Det gælder bebyggelsesgraden som er lige så klar, men som nogle i tidernes morgen har blæst på. Og når naboen må, hvorfor må jeg så ikke - og kævl og ufred er starter, og vi har fået en forening der bliver delt op i dem der blæser på reglerne og de andre.
Jeg forstår slet ikke hvordan det kan komme så vidt - jeg har hørt at man i begyndelsen kun måtte bebygge 35m2, men at en formand fik det lavet om til 50m2. Hvordan kan man så i GOD tro bygge mere? Og for den sags skyld højere end 3,5m, som altid har været gældende?
I min verden er man ligeglad med fællesskabet og dermed også med kolonihaveforeningen, når man bevidst bryder reglerne. Jeg har kun ét at sige: De som ønsker mere plads må købe sig et sommerhus - for et kolonihavehus er åbenbart ikke stort nok til dem.
Jeg vil arbejde på at få lovliggjort alle haver, så vi undgår intern vrøvl og ballade og ekstern vrøvl med kommunen.
Bestyrelsen bliver nødt til at gennnemgå haveforeningen to gange om året, da vi skal sørge for at areallejekontrakten med kommunen overholdes. Vi vil naturligvis sætte et opslag op om tidspunktet på opslagstavlen og på vores nye hjemmeside: soroe-kolonihaveforening.dk
Der er gang i byggeriet og bestyrelsen har fået tegninger til nye huse, skure og ombygninger. Men der er også nogen som mangler at sende tegning ind og bare har bygget. Det nytter ikke noget at man er anarkist og gør som man selv vil. Bestyrelsen skal have styr på skelafstand så vi kan undgå brandfælder.
Se §10 som siger: Lejere som planlægger at bygge nyt, bygge om eller bygge ud skal inden byggeriet påbegyndes lave en skitse over bygningerne på grunden.
Derfor gælder argumentationen om at man blot bygger det samme sted som et skur eller lignende har stået, ikke mere.
Det giver et dårligt klima herude, når man bare gør som man vil - og hvem går det ud over: Det går ud over den siddende bestyrelse, som man oplever som urimelig og emsig.
Så prøv nu at overholde de få og enkle regler som vi har, så ALLE kan stortrives herude i vores vidunderlige kolonihaver.
Kommunen har et begreb som de kalder geokodning. Det går ud på at de overflyver alle kommunens bygninger hvert år og sammenligner fotos fra år til år.
Jeg har kontaktet kommunen for at høre om vi er med i den ordning. Det er vi ikke som sådan, da vi ikke hører ind under BBR. Men jeg fik at vide at de holder øje med os, for at sikre at vi overholder brandmyndighedernes regler. Og derfor bliver den til enhver tid siddende bestyrelse nødt til at holde øje med at al byggeri er lovligt.
I areallejekontrakten med kommunen står der højt og tydeligt at vi ikke må grave toiletaffald ned i vores haver - heller ikke selvom man ALTID har gjort det - og måske netop derfor. Det siver langsomt ned i grundvandet og ud i søen, og finder naturfredningsstyrelsen eller kommunen colibakterier i søen, tror jeg ikke at foreningen har lang levetid. Så jeg opfordrer alle til at have et transportabelt toilet og tage det med hjem og tømme det.
Vi lader navnelisten gå rundt og I må gerne skrive telefonnummer og mailadresse på, hvis det mangler.
Så husk nu, vi må finde de gamle dyder frem som solidaritet og fællesskab, så vi kan få en rigtig god kolonihaveforening.
Dette var foreløbig hvad jeg havde på hjerte. Beretningen godkendtes.

5. Fremlæggelse af regnskab og budget. Det store underskud på vand skyldes at vi ikke betalte for vand i 2014. Den dobbelte betaling i 2015 og den deraf følgende store á conto for 2016 betyder et underskud på vandposten på kr. 30.000. Vi har i indeværende år ikke brugt ret meget vand så det forventes at kunne holde det budgetterede beløb i 2016. Underskuddet på vedligeholdelse skyldes den store renovering af vandsystemet. Der var sparet op til renoveringen gennem flere år og omkostningen for renoveringen blev ikke større end forventet. Budgettet er stort set uændret, med et par mindre justeringer. Regnskab og budget godkendtes efter afstemning.

6. Fastsættelse af medlemsindskud og kontingent ved kasserer. Begge forbliver uændrede.

7. René Frederiksen, have 53, har ikke modtaget betaling for renovering af vandsystemet.

8. Indkomne forslag.

a. Forslag fra Ole Lotz, have 39
- Ændring af §10 til §10.1 - 10.3. Ikke vedtaget
- Ændring af §10 til §10.4. Ikke vedtaget
- §10. Ved nybygning skal der være 1,5 m til skel. Vedtaget

b. Forslag fra Hanne Vilmann, have 21
- §11. Ny tekst. Ikke Vedtaget.
- Sammenlægning af §7 og §13 til et udvalg. Ikke vedtaget
- §2. Antallet af udenbys medlemmer sættes op til 12. Ikke vedtaget.
- §2. Hvert medlem må leje 2 havelodder. Ikke vedtaget.
- §4. Tilføjelse omkring nært beslægtede. Er allerede gældende lov i Danmark.
- §6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal stilles senest 15. oktober. Vedtaget.

c. Forslag fra Nina Nobel, have 1
- Tjørnehæk. Bestyrelsen kontakter Fjerkræklubben og Sorø Kommune, og undersøger om hækken kan udskiftes.
- Åbning af vand. Kritik taget til efterretning.
- Dagrenovation. Manglende orientering tages til efterretning.

d. Erik Jensen/Krølle, have 17
- 1. del er behandlet i punkt 8.a
- 2. del tages til efterretning

e. Jan Petersen, have 37
1. Forsikringer er lejers eget ansvar.
2. Postkasse til formanden. Er opsat.
3. Der må ikke fældes træer og buske i skel.
4. Overvågningskameraer må kun overvåge egen grund.
5. Alder på gasslanger er lejers eget ansvar.
6. Nøgle til stophane til vand. Bestyrelsen finder en placering.
7. Opstilling af spejle. Bestyrelsen undersøger sagen.
8. Er vedtaget i punkt 8.a.
9. Foreningen har betalt for den fælles del af renoveringen af vandsystemet.
10. Vedtægterne siger fri hækhøjde, som vil sige 1.80 m ifølge hegnsloven ud mod vej.
11. Ingen fast telefontid til formanden.

f. Forslag far Kaj Hansen, have 28
- §10. Bebyggelsesgraden ændres til 50m2 hus + 15m2 overdækket terrasse, skur mm. Vedtaget.

9. Valg
a. Formand Mariette Tellerup, have 47
b. Kasserer Kim Trans, have 29
c. Bestyrelsesmedlem Mikkel Larsen, have 33
d. Bestyrelsesmedlem Kaj Hansen, have 28
e. 1. Suppleant Henning Jensen, have 40. 2. Suppleant Jan Petersen, have 37
f. Revisorer Jan Preisler, have 45 og Hans Sørensen, have 59
g. Revisorsuppleanter. Ingen
h. Vurderingsudvalg. Carsten Jacobsen, have 36, Henning Jensen, have 40, og René Frederiksen have 53.

10. Eventuelt. Bestyrelsen tager til efterretning at der ønskes advisering inden bestyrelsen besigtiger haver. Bestyrelsen vil sammen med Sorø Kommune udarbejde en offentlig tilgængelig venteliste, som beskrevet i kolonihaveloven. Det blev vi ikke enige om. Vi orienterede blot fra kolonihaveloven, og da vores kontrakt er før 2014, skal vi først kontaktes af kommunen. De opdaterede vedtægter sendes til medlemmerne sammen med næste opkrævning. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at overtage et af fjerkræklubbens huse til brug som fælleshus.